محصولات

نام محصول دسته بندی توضیحات
EPLAMID 6 NC 24 PA6 پلی آمید 6  ، ساده ، کامپاند نشده (چیپس)
EPLAMID 6 NC 27 PA6 پلی آمید 6  ، ساده ، کامپاند نشده (چیپس)
EPLAMID 6 NC L K B4 PA6 پلی آمید 6 ، ساده ، کامپاند شده هسته دار  با افزودنی روان کننده داخلی
EPLAMID 6 NC L K B4.0 PA6 پلی آمید 6 ، ساده ، کامپاند شده هسته دار با افزودنی روان کننده خارجی
EPLAMID 6 NC 31 PA6 پلی آمید 6 ، ساده کامپاند نشده (چیپس)
EPLAMID 6 NC L 31 PA6 پلی آمید 6 ، ساده ، کامپاند شده با افزودنی روان کننده
EPLAMID 6 NC 35 PA6 پلی آمید 6 ، ساده  اکستروژن گرید
EPLAMID 6 NC L 35 PA6 پلی آمید 6 ، ساده ، اکستروژن کامپاند شده با افزودنی روان کننده داخلی
EPLAMID 6 NC LN 35 PA6 پلی آمید 6 ، ساده اکستروژن گرید کامپاند شده
EPLAMID 6 NC HV L 4.0 PA6 هسته دار  با افزودنی روان کننده داخلی
EPLAMID 6 NC HV EXL 40 PA6 پلی آمید 6 ، ساده ، اکستروژن کامپاند شده با افزودنی روان کننده داخلی ، با ویسکوزیته بالا
EPLAMID 6 NC HV LN 4.0 PA6 پلی آمید 6 ، ساده ، کامپاند شده با افزودنی روان کننده  بسیار بالا ، با ویسکوزیته بالا
EPLAMID 6 GFR 5 NC Q1A501 PA6-GF5 پلی آمید 6 ، ساده اکستروژن گرید کامپاند شده هسته دار، با افزودنی روان کننده داخلی ، با ویسکوزیته بالا
EPLAMID 6 GFR 10 NC Q1B001 PA6-GF10 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 5٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 15 BK Q1B503 PA6-GF15 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 10٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 15 NC Q1B501 PA6-GF15 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 15٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 GFR 20 NC Q1C001 PA6-GF20 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 15٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 25 NC Q1C501 PA6-GF25 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 30 BK Q2D002 PA6-GF30 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 25٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 30 NC Q1D002 PA6-GF30 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت مداوم ، مشکی
EPLAMID 6 GFR 30 NC ST Q1D001 PA6-GF30 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 33 NC Q1D301 PA6-GF33 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 33٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 35 BK Q2D502 PA6-GF35 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 35٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت مداوم ، مشکی
EPLAMID 6 GFR 35 NC Q1D501 PA6-GF35 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 35٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 40 NC Q1E001 PA6-GF40 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 40٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 45 NC Q1E501 PA6-GF45 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 45٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 50 BK Q1F003 PA6-GF50 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 GFR 50 NC Q1F001 PA6-GF50 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFS 60 HS BK Q2G001 PA6-GF60 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 60٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 65 BK Q1G502 PA6-GF65 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 65٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 CBR 15 NC Q1B501 PA6-GB15 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 15٪ دانه های شیشه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 CBR 30 NC Q1D001 PA6-GB30 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ دانه های شیشه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 CBR 40 NC Q1E001 PA6-GB40 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 40٪ دانه های شیشه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFC 25 BK Q1B2B301 PA6-(GB+GF)25 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 25٪ دانه ها و الیاف شیشه ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 GFC 30 NC Q1B0C001 PA6-(GB+GF)30 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ دانه ها و الیاف شیشه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFC 30 NC Q1C0B001 PA6-(GB+GF)30 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ دانه ها و الیاف شیشه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFI 15 NC Q1B5A801 PA6-I-GF15 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 15٪ الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFI 25 BK Q1C5B001 PA6-I-GF25 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 25٪ الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 GFI 30 NC Q1D0A501 PA6-I-GF30 پلی آمید 6 ، 30 % شیشه تقویت شده ، سفت ، گرم شده تثبیت شده است
EPLAMID 6 GFI 30 NC Q1D0B001 PA6-I-GF30 پلی آمید 6 ، 30 % شیشه تقویت شده ، سفت ، گرم شده تثبیت شده است
EPLAMID 6 CBI 15 BK Q1A8A8A901 PA6-I-GB15 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 15٪ دانه های شیشه ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 GFU 30 UVH BK Q1D001 PA6-GF30 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به نور UV ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 GFU 50 UVH BK Q1F001 PA6-GF50 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به نور UV ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 CFR 10 BK Q1B001 PA6-CF10 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 10٪ الیاف کربن  ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 CFR 30 BK Q1D001 PA6-CF30 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ الیاف کربن  ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 GFM 25 NC Q1B0B501 PA6-(MD+GF)25 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 25٪ الیاف شیشه و پودر معدنی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 IMP NC Q1A501 PA6-I پلی آمید 6 ، کامپاند ضد ضربه ضعیف ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 IMP NC Q1A801 PA6-I پلی آمید 6 ، کامپاند ضد ضربه ضعیف ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 IMP NC Q1B001 PA6-I پلی آمید 6 ، کامپاند ضد ضربه متوسط ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 IMP NC Q1B501 PA6-I پلی آمید 6 ، کامپاند ضد ضربه متوسط ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 IMP NC Q1B801 PA6-I پلی آمید 6 ، کامپاند ضد ضربه قوی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 IMP NC Q1C201 PA6-I پلی آمید 6 ، کامپاند ضد ضربه قوی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 IMP NC Q1D001 PA6-I پلی آمید 6 ، کامپاند ضد ضربه قوی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 FV0 NC Q1C001 PA6 FR(17) پلی آمید 6 ، کامپاند ضد شعله هالوژنه V0
EPLAMID 6 FX0 NC Q1B301 PA6 FR(30) پلی آمید 6 ، کامپاند ضد شعله بدون هالوژن V0
EPLAMID 6 GV0 20 NC Q1C0C001 PA6-GF20 FR(17) پلی آمید 6 ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
EPLAMID 6 GV0 30 NC Q1D0C002 PA6-GF30 FR(17) پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
EPLAMID 6 GX0 30 NC Q1D0B801 PA6-GF30 FR(40) پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله بدون هالوژن و فسفر V0
EPLAMID 6 GX0 30 XCM NC Q1D0C201 PA6-GF30 FR(40) پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله بدون هالوژن و فسفر V0
EPLAMID 6 GX2 20 NC Q1C0B201 PA6-GF30 FR(30) پلی آمید 6 ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله بدون هالوژن و فسفر V0
نام محصولات دسته بندی توضیحات
گرید محصول دسته بندی توضیحات
EPLAMID 66 NC L K B4.0 PA66 پلی آمید 66 ، ساده ، کامپاند شده هسته دار با افزودنی روان کننده خارجی
EPLAMID 66 NC P PA66 پلی آمید 66 ، ساده ، کامپاند شده هسته دار با افزودنی روان کننده داخلی
EPLAMID 66 GFS 10 HS NC Q1B001 PA66-GF10 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 10٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 15 HS NC Q1B501 PA66-GF15 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 15٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 20 HS NC Q1C001 PA66-GF20 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 20٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 25 HS NC Q1C501 PA66-GF25 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 30 HS BK Q2D001 PA66-GF30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت مداوم ، مشکی
EPLAMID 66 GFS 30 HS NC Q1D001 PA66-GF30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 30 HS NC Q1D002 PA66-GF30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 33 HS NC Q1D301 PA66-GF33 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 33٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 35 HS BK Q2D501 PA66-GF35 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 35٪  الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت مداوم ، مشکی
EPLAMID 66 GFS 35 HS NC Q1D501 PA66-GF35 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 35٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 40 HS NC Q1E001 PA66-GF40 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 40٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 43 HS NC Q1E301 PA66-GF43 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 43٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 45 HS NC Q1E501 PA66-GF45 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 45٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 50 HS BK Q1F002 PA66-GF50 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 50٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 66 GFS 50 HS BK Q2F001 PA66-GF50 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 50٪  الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت مداوم ، مشکی
EPLAMID 66 GFS 50 HS NC Q1F001 PA66-GF50 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 50٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 50 HS NC Q2F001 PA66-GF50 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 50٪  الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت مداوم
EPLAMID 66 GFS 55 HS NC Q1F501 PA66-GF55 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 55٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 60 HS BK Q2G001 PA66-GF60 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 60٪  الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت مداوم ، مشکی
EPLAMID 66 GFS 65 HS BK Q2G502 PA66-GF65 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 65٪  الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت مداوم ، مشکی
EPLAMID 66 GFS 30 FW NC Q1D002 PA66-GF30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت ، گرید غذایی
EPLAMID 66 CBR 15 NC Q1B501 PA66-GB15 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 15٪  دانه های شیشه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 CBR 30 NC Q1D001 PA66-GB30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪  دانه های شیشه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 7 NC Q1A7B201 PA66-I-GF7 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 7٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 13 NC Q1B3A601 PA66-I-GF13 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 13٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 14 NC Q1B4A801 PA66-I-GF14 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 14٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 15 NC Q1B5A801 PA66-I-GF15 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 15٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 18 NC Q1B8A801 PA66-I-GF18 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 18٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 20 NC Q1C0A801 PA66-I-GF20 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 20٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 25 NC Q1C5B001 PA66-I-GF25 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 30 NC Q1D0B001 PA66-I-GF30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 30 NC Q1D0B801 PA66-I-GF30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 50 NC Q2F0B001 PA66-I-GF50 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 50٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFH 25 HS NC Q3C502 PA66-GF25 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪  الیاف شیشه  ،مقاوم در برابر تجزیه توسط آب ،  مقاوم به حرارت مداوم
EPLAMID 66 GFH 30 HS BK Q2D003 PA66-GF30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪  الیاف شیشه  ،مقاوم در برابر تجزیه توسط آب ،  مقاوم به حرارت مداوم ، مشکی
EPLAMID 66 GFH 30 HS NC Q3D001 PA66-GF30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪  الیاف شیشه  ،مقاوم در برابر تجزیه توسط آب ،  مقاوم به حرارت مداوم
EPLAMID 66 GFH 35 HS BK Q2D501 PA66-GF35 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 35٪  الیاف شیشه  ،مقاوم در برابر تجزیه توسط آب ،  مقاوم به حرارت مداوم ، مشکی
EPLAMID 66 GFH 35 HS NC Q3D501 PA66-GF35 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪  الیاف شیشه  ،مقاوم در برابر تجزیه توسط آب ،  مقاوم به حرارت مداوم
EPLAMID 66 GFU 30 UVH BK Q1D001 PA66-GF30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به نور UV ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFU 50 UVH BK Q1F001 PA66-GF50 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به نور UV ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 MFR 40 NC Q2E002 PA66-MD40 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 40٪ پودر معدنی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 MFR 50 NC Q1F001 PA66-MD50 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 50٪ پودر معدنی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 MOS2 NC Q1A201 PA66 پلی آمید 66 ، ساده ، با افزودنی پودر سولفید مولیبدن
EPLAMID 66 TFL NC Q1C001 PA66 پلی آمید 66 ، تقویت شده با پودر تفلون
EPLAMID 66 CFR 10 BK Q1B001 PA66-CF10 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 10٪  الیاف کربن  ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 66 CFR 20 BK Q1C001 PA66-CF20 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 20٪  الیاف کربن  ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 66 IMP NC Q1A501 PA66-I پلی آمید 66 ، کامپاند ضد ضربه ضعیف ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 IMP NC Q1A801 PA66-I پلی آمید 66 ، کامپاند ضد ضربه ضعیف ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 IMP NC Q1B001 PA66-I پلی آمید 66 ، کامپاند ضد ضربه متوسط ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 IMP NC Q1B501 PA66-I پلی آمید 66 ، کامپاند ضد ضربه متوسط ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 IMP NC Q1B801 PA66-I پلی آمید 66 ، کامپاند ضد ضربه قوی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 IMP NC Q1C001 PA66-I پلی آمید 66 ، کامپاند ضد ضربه قوی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 IMP NC Q1C201 PA66-I پلی آمید 66 ، کامپاند ضد ضربه قوی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 IMP NC Q1D001 PA66-I پلی آمید 66 ، کامپاند ضد ضربه قوی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 FX0 NC Q1B502 PA66 FR(30) پلی آمید 66 ، ساده ، ضد شعله بدون هالوژن و فسفر V0
EPLAMID 66 GV0 20 BK Q1C0C001 PA66-GF20 FR(17) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0 ، مشکی
EPLAMID 66 GV0 20 NC Q1C0C001 PA66-GF20 FR(17) پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
EPLAMID 66 GV0 25 BK Q1C5C001 PA66-GF25 FR(17) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0 ، مشکی
EPLAMID 66 GV0 25 NC Q1C5C001 PA66-GF25 FR(17) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
EPLAMID 66 GV0 30 BK Q1D0C001 PA66-GF30 FR(17) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0 ، مشکی
EPLAMID 66 GV0 30 NC Q1D0C001 PA66-GF30 FR(17) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
EPLAMID 66 GV0 35 NC Q1D5C001 PA66-GF35 FR(17) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 35٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
EPLAMID 66 GX0 25 NC Q1C5B801 PA66-GF25 FR(40) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله بدون هالوژن و فسفر V0
EPLAMID 66 GX0 25 RP BK Q1C5A901 PA66-GF25 FR(52) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪ الیاف شیشه ، ضد شعله با فسفر قرمز V0 ، مشکی
EPLAMID 66 GX0 25 RP Q1C5A901 PA66-GF25 FR(52) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪ الیاف شیشه ، ضد شعله با فسفر قرمز V0
EPLAMID 66 GX0 30 NC Q1D0B801 PA66-GF30 FR(40) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله بدون هالوژن و فسفر V0
EPLAMID 66 GX0 35 RP Q1D5B001 PA66-GF35 FR(52) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 35٪ الیاف شیشه ، ضد شعله با فسفر قرمز V0
EPLAMID 66 GCX0 25 RP BK Q1B3B2B201 PA66-(GF+GB)25 FR(40) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪ مخلوط الیاف و دانه های شیشه، ضد شعله با فسفر قرمز V0
EPLAMID 66 GIX0 25 RP BK Q1C5A6B501 PA66-I-GF25 FR(40) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪ الیاف شیشه، ضد ضربه ، ضد شعله با فسفر قرمز V0
EPLAMID 66 IV2 NC Q1C0A801 PA66-I FR(17) پلی آمید 66 ، ساده ، ضد ضربه ، ضد شعله هالوژنه V0
نام محصول دسته بندی توضیحات
نام محصولات دسته بندی توضیحات
EPLAMID HT00 GFI 15 BK Q1B5A501 PA6T/X-I-GF15 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 15٪ الیاف شیشه ، ضد ضربه ، مشکی
EPLAMID HT00 GFR 30 BK Q1D001 PA6T/X-GF30 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT00 GFR 33 BK Q1D301 PA6T/X-GF33 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 33٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT00 GFR 35 BK Q1D501 PA6T/X-GF35 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 35٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT00 GFR 40 BK Q1E001 PA6T/X-GF40 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 40٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT00 GFR 40 FW BK Q1E001 PA6T/X-GF40 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 40٪ الیاف شیشه ، گرید غذایی ، مشکی
EPLAMID HT00 GFR 45 BK Q1E501 PA6T/X-45 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 45٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT00 GFR 50 BK Q1F001 PA6T/X-GF50 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT00 GFR 60 BK Q1G001 PA6T/X-GF60 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 60٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT01 GFR 30 BK Q1D001 PA6T/6I/66-GF30 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT01 GFR 30 NC Q1D001 PA6T/6I/66-GF30 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT01 GFR 50 BK Q1F001 PA6T/6I/66-GF50 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT01 GFR 50 NC Q1F001 PA6T/6I/66-GF50 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT02 GFR 20 BK Q1C001 PA6T/66-GF20 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT02 GFR 20 NC Q1C001 PA6T/66-GF20 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT02 GFR 30 BK Q1D001 PA6T/66-GF30 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT02 GFR 30 NC Q1D001 PA6T/66-GF30 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT02 GFR 45 BK Q1E501 PA6T/66-GF45 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 45٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT02 GFR 50 BK Q1F001 PA6T/66-GF50 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT02 GFR 50 NC Q1F001 PA6T/66-GF50 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT03 GFR 20 BK Q1C001 PA66/6I/X-GF20 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT03 GFR 20 NC Q1C001 PA66/6I/X-GF20 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT03 GFR 30 BK Q1D001 PA66/6I/X-GF30 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT03 GFR 30 NC Q1D001 PA66/6I/X-GF30 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT03 GFR 40 BK Q1E001 PA66/6I/X-GF40 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 40٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT03 GFR 40 NC Q1E001 PA66/6I/X-GF40 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 40٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT03 GFR 50 BK Q1F001 PA66/6I/X-GF50 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT03 GFR 50 NC Q1F001 PA66/6I/X-GF50 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT03 GFR 60 BK Q1G001 PA66/6I/X-GF60 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 60٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT03 GFR 60 NC Q1G001 PA66/6I/X-GF60 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 40٪ الیاف شیشه
نام محصولات دسته بندی توضیحات

نام محصولات دسته بندی توضیحات
EPIMIX PBT NC 08 PBT پلی بوتیلن ترفتالات ساده کامپاند نشده
EPIMIX PBT NC 10 PBT پلی بوتیلن ترفتالات ساده کامپاند نشده
EPIMIX PBT FW NC Q101 PBT پلی بوتیلن ترفتالات ساده کامپاند نشده گرید غذایی
EPIMIX PBT GFR 10 NC Q1B001 PBT-GF10 پلی بوتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 10٪ الیاف شیشه
EPIMIX PBT GFR 15 NC Q1B501 PBT-GF15 پلی بوتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 15٪ الیاف شیشه
EPIMIX PBT GFR 20 NC Q1C001 PBT-GF20 پلی بوتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه
EPIMIX PBT GFR 30 NC Q1D0A301 PBT-GF30 پلی بوتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه
EPIMIX PBT CBR 20 NC Q1C001 PBT-GB20 پلی بوتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 20٪ دانه های  شیشه
EPIMIX PBT IMP NC Q1A501 PBT-I پلی بوتیلن ترفتالات ، ضد ضربه
EPIMIX PBT IMP NC Q1C001 PBT-I پلی بوتیلن ترفتالات ، ضد ضربه
EPIMIX PBT IMP NC Q1C201 PBT-I پلی بوتیلن ترفتالات ، ضد ضربه
EPIMIX PBT GFI 10 NC Q1B0A501 PBT-I-GF10 پلی بوتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 10٪ الیاف شیشه ، ضد ضربه
EPIMIX PBT FV0 NC Q1B501 PBT FR(17) پلی بوتیلن ترفتالات ، ساده ، ضد شعله هالوژنه V0
EPIMIX PBT FX0 NC Q1C001 PBT FR(30) پلی بوتیلن ترفتالات ، ساده ، ضد شعله بدون هالوژن V0
EPIMIX PBT FX2 NC Q1C001 PBT FR(30) پلی بوتیلن ترفتالات ، ساده ، ضد شعله بدون هالوژن V2
EPIMIX PBT GV0 15 NC Q1B5A901 PBT-GF15 FR(17) پلی بوتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 15٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
EPIMIX PBT GV0 30 NC Q1D0B001 PBT-GF30 FR(17) پلی بوتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
نام محصولات دسته بندی توضیحات

نام محصولات دسته بندی توضیحات
EPIMIX PET GFR 30 NC Q1D001 PET-GF30 پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه
EPIMIX PET GFR 35 NC Q1D501 PET-GF35 پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 35٪ الیاف شیشه
EPIMIX PET GFR 50 BK Q1F001 PET-GF50 پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه
EPIMIX PET GV0 30 NC Q1D0B301 PET-GF30 FR(17) پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
EPIMIX PET GV0 30 NC Q1D0B501 PET-GF30 FR(17) پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
نام محصولات دسته بندی توضیحات
نام محصولات دسته بندی توضیحات
EPIMIX PBT-PET GFR 15 BK Q1B501 PBT+PET-GF15 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 15٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPIMIX PBT-PET GFR 15 NC Q1B501 PBT+PET-GF15 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 15٪ الیاف شیشه
EPIMIX PBT-PET GFR 20 BK Q1C001 PBT+PET-GF20 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPIMIX PBT-PET GFR 30 BK Q1D0D1 PBT+PET-GF30 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPIMIX PBT-PET GFR 30 BK Q1D001 PBT+PET-GF30 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPIMIX PBT-PET GFR 30 BK Q1D002 PBT+PET-GF30 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPIMIX PBT-PET GFR 30 BK Q1D003 PBT+PET-GF30 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPIMIX PBT-PET GFR 30 NC Q1D001 PBT+PET-GF30 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه
EPIMIX PBT-PET GFR 50 BK Q1F001 PBT+PET-GF50 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPIMIX PBT-PET GFR 50 NC Q1F001 PBT+PET-GF50 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه
EPIMIX PBT-PET GFU 50 UVM BK Q1F001 PBT+PET-GF50 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه ، مقاوم به نور UV
EPIMIX PBT-PET GV0 30 NC Q1D0B001 PBT+PET پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه ، ضد شعله هالوژنه V0
EPIMIX PET-PBT GFM 40 BK Q1D0B001 PBT+PET-(MD+GF)40 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 40٪ الیاف شیشه  و پودر معدنی ، مشکی
نام محصولات دسته بندی توضیحات