محصولات

نام محصولات دسته بندی توضیحات
EPLAMID HT00 GFI 15 BK Q1B5A501 PA6T/X-I-GF15 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 15٪ الیاف شیشه ، ضد ضربه ، مشکی
EPLAMID HT00 GFR 30 BK Q1D001 PA6T/X-GF30 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT00 GFR 33 BK Q1D301 PA6T/X-GF33 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 33٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT00 GFR 35 BK Q1D501 PA6T/X-GF35 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 35٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT00 GFR 40 BK Q1E001 PA6T/X-GF40 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 40٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT00 GFR 40 FW BK Q1E001 PA6T/X-GF40 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 40٪ الیاف شیشه ، گرید غذایی ، مشکی
EPLAMID HT00 GFR 45 BK Q1E501 PA6T/X-45 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 45٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT00 GFR 50 BK Q1F001 PA6T/X-GF50 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT00 GFR 60 BK Q1G001 PA6T/X-GF60 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 60٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT01 GFR 30 BK Q1D001 PA6T/6I/66-GF30 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT01 GFR 30 NC Q1D001 PA6T/6I/66-GF30 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT01 GFR 50 BK Q1F001 PA6T/6I/66-GF50 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT01 GFR 50 NC Q1F001 PA6T/6I/66-GF50 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT02 GFR 20 BK Q1C001 PA6T/66-GF20 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT02 GFR 20 NC Q1C001 PA6T/66-GF20 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT02 GFR 30 BK Q1D001 PA6T/66-GF30 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT02 GFR 30 NC Q1D001 PA6T/66-GF30 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT02 GFR 45 BK Q1E501 PA6T/66-GF45 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 45٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT02 GFR 50 BK Q1F001 PA6T/66-GF50 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT02 GFR 50 NC Q1F001 PA6T/66-GF50 پلی فتال آمید ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT03 GFR 20 BK Q1C001 PA66/6I/X-GF20 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT03 GFR 20 NC Q1C001 PA66/6I/X-GF20 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT03 GFR 30 BK Q1D001 PA66/6I/X-GF30 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT03 GFR 30 NC Q1D001 PA66/6I/X-GF30 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT03 GFR 40 BK Q1E001 PA66/6I/X-GF40 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 40٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT03 GFR 40 NC Q1E001 PA66/6I/X-GF40 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 40٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT03 GFR 50 BK Q1F001 PA66/6I/X-GF50 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT03 GFR 50 NC Q1F001 PA66/6I/X-GF50 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه
EPLAMID HT03 GFR 60 BK Q1G001 PA66/6I/X-GF60 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 60٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPLAMID HT03 GFR 60 NC Q1G001 PA66/6I/X-GF60 پلی فتال آمید کامپاند شده با پلی آمید 66 ، تقویت شده با 40٪ الیاف شیشه
نام محصولات دسته بندی توضیحات