محصولات

گرید محصول دسته بندی توضیحات
EPLAMID 66 NC L K B4.0 PA66 پلی آمید 66 ، ساده ، کامپاند شده هسته دار با افزودنی روان کننده خارجی
EPLAMID 66 NC P PA66 پلی آمید 66 ، ساده ، کامپاند شده هسته دار با افزودنی روان کننده داخلی
EPLAMID 66 GFS 10 HS NC Q1B001 PA66-GF10 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 10٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 15 HS NC Q1B501 PA66-GF15 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 15٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 20 HS NC Q1C001 PA66-GF20 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 20٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 25 HS NC Q1C501 PA66-GF25 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 30 HS BK Q2D001 PA66-GF30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت مداوم ، مشکی
EPLAMID 66 GFS 30 HS NC Q1D001 PA66-GF30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 30 HS NC Q1D002 PA66-GF30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 33 HS NC Q1D301 PA66-GF33 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 33٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 35 HS BK Q2D501 PA66-GF35 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 35٪  الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت مداوم ، مشکی
EPLAMID 66 GFS 35 HS NC Q1D501 PA66-GF35 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 35٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 40 HS NC Q1E001 PA66-GF40 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 40٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 43 HS NC Q1E301 PA66-GF43 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 43٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 45 HS NC Q1E501 PA66-GF45 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 45٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 50 HS BK Q1F002 PA66-GF50 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 50٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 66 GFS 50 HS BK Q2F001 PA66-GF50 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 50٪  الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت مداوم ، مشکی
EPLAMID 66 GFS 50 HS NC Q1F001 PA66-GF50 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 50٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 50 HS NC Q2F001 PA66-GF50 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 50٪  الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت مداوم
EPLAMID 66 GFS 55 HS NC Q1F501 PA66-GF55 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 55٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFS 60 HS BK Q2G001 PA66-GF60 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 60٪  الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت مداوم ، مشکی
EPLAMID 66 GFS 65 HS BK Q2G502 PA66-GF65 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 65٪  الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت مداوم ، مشکی
EPLAMID 66 GFS 30 FW NC Q1D002 PA66-GF30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت ، گرید غذایی
EPLAMID 66 CBR 15 NC Q1B501 PA66-GB15 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 15٪  دانه های شیشه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 CBR 30 NC Q1D001 PA66-GB30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪  دانه های شیشه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 7 NC Q1A7B201 PA66-I-GF7 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 7٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 13 NC Q1B3A601 PA66-I-GF13 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 13٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 14 NC Q1B4A801 PA66-I-GF14 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 14٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 15 NC Q1B5A801 PA66-I-GF15 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 15٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 18 NC Q1B8A801 PA66-I-GF18 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 18٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 20 NC Q1C0A801 PA66-I-GF20 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 20٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 25 NC Q1C5B001 PA66-I-GF25 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 30 NC Q1D0B001 PA66-I-GF30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 30 NC Q1D0B801 PA66-I-GF30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFI 50 NC Q2F0B001 PA66-I-GF50 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 50٪   الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFH 25 HS NC Q3C502 PA66-GF25 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪  الیاف شیشه  ،مقاوم در برابر تجزیه توسط آب ،  مقاوم به حرارت مداوم
EPLAMID 66 GFH 30 HS BK Q2D003 PA66-GF30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪  الیاف شیشه  ،مقاوم در برابر تجزیه توسط آب ،  مقاوم به حرارت مداوم ، مشکی
EPLAMID 66 GFH 30 HS NC Q3D001 PA66-GF30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪  الیاف شیشه  ،مقاوم در برابر تجزیه توسط آب ،  مقاوم به حرارت مداوم
EPLAMID 66 GFH 35 HS BK Q2D501 PA66-GF35 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 35٪  الیاف شیشه  ،مقاوم در برابر تجزیه توسط آب ،  مقاوم به حرارت مداوم ، مشکی
EPLAMID 66 GFH 35 HS NC Q3D501 PA66-GF35 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪  الیاف شیشه  ،مقاوم در برابر تجزیه توسط آب ،  مقاوم به حرارت مداوم
EPLAMID 66 GFU 30 UVH BK Q1D001 PA66-GF30 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به نور UV ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 GFU 50 UVH BK Q1F001 PA66-GF50 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به نور UV ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 MFR 40 NC Q2E002 PA66-MD40 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 40٪ پودر معدنی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 MFR 50 NC Q1F001 PA66-MD50 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 50٪ پودر معدنی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 MOS2 NC Q1A201 PA66 پلی آمید 66 ، ساده ، با افزودنی پودر سولفید مولیبدن
EPLAMID 66 TFL NC Q1C001 PA66 پلی آمید 66 ، تقویت شده با پودر تفلون
EPLAMID 66 CFR 10 BK Q1B001 PA66-CF10 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 10٪  الیاف کربن  ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 66 CFR 20 BK Q1C001 PA66-CF20 پلی آمید 66 ، تقویت شده با 20٪  الیاف کربن  ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 66 IMP NC Q1A501 PA66-I پلی آمید 66 ، کامپاند ضد ضربه ضعیف ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 IMP NC Q1A801 PA66-I پلی آمید 66 ، کامپاند ضد ضربه ضعیف ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 IMP NC Q1B001 PA66-I پلی آمید 66 ، کامپاند ضد ضربه متوسط ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 IMP NC Q1B501 PA66-I پلی آمید 66 ، کامپاند ضد ضربه متوسط ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 IMP NC Q1B801 PA66-I پلی آمید 66 ، کامپاند ضد ضربه قوی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 IMP NC Q1C001 PA66-I پلی آمید 66 ، کامپاند ضد ضربه قوی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 IMP NC Q1C201 PA66-I پلی آمید 66 ، کامپاند ضد ضربه قوی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 IMP NC Q1D001 PA66-I پلی آمید 66 ، کامپاند ضد ضربه قوی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 66 FX0 NC Q1B502 PA66 FR(30) پلی آمید 66 ، ساده ، ضد شعله بدون هالوژن و فسفر V0
EPLAMID 66 GV0 20 BK Q1C0C001 PA66-GF20 FR(17) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0 ، مشکی
EPLAMID 66 GV0 20 NC Q1C0C001 PA66-GF20 FR(17) پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
EPLAMID 66 GV0 25 BK Q1C5C001 PA66-GF25 FR(17) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0 ، مشکی
EPLAMID 66 GV0 25 NC Q1C5C001 PA66-GF25 FR(17) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
EPLAMID 66 GV0 30 BK Q1D0C001 PA66-GF30 FR(17) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0 ، مشکی
EPLAMID 66 GV0 30 NC Q1D0C001 PA66-GF30 FR(17) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
EPLAMID 66 GV0 35 NC Q1D5C001 PA66-GF35 FR(17) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 35٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
EPLAMID 66 GX0 25 NC Q1C5B801 PA66-GF25 FR(40) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله بدون هالوژن و فسفر V0
EPLAMID 66 GX0 25 RP BK Q1C5A901 PA66-GF25 FR(52) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪ الیاف شیشه ، ضد شعله با فسفر قرمز V0 ، مشکی
EPLAMID 66 GX0 25 RP Q1C5A901 PA66-GF25 FR(52) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪ الیاف شیشه ، ضد شعله با فسفر قرمز V0
EPLAMID 66 GX0 30 NC Q1D0B801 PA66-GF30 FR(40) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله بدون هالوژن و فسفر V0
EPLAMID 66 GX0 35 RP Q1D5B001 PA66-GF35 FR(52) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 35٪ الیاف شیشه ، ضد شعله با فسفر قرمز V0
EPLAMID 66 GCX0 25 RP BK Q1B3B2B201 PA66-(GF+GB)25 FR(40) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪ مخلوط الیاف و دانه های شیشه، ضد شعله با فسفر قرمز V0
EPLAMID 66 GIX0 25 RP BK Q1C5A6B501 PA66-I-GF25 FR(40) پلی آمید 66 ، تقویت شده با 25٪ الیاف شیشه، ضد ضربه ، ضد شعله با فسفر قرمز V0
EPLAMID 66 IV2 NC Q1C0A801 PA66-I FR(17) پلی آمید 66 ، ساده ، ضد ضربه ، ضد شعله هالوژنه V0
نام محصول دسته بندی توضیحات