محصولات

نام محصول دسته بندی توضیحات
EPLAMID 6 NC 24 PA6 پلی آمید 6  ، ساده ، کامپاند نشده (چیپس)
EPLAMID 6 NC 27 PA6 پلی آمید 6  ، ساده ، کامپاند نشده (چیپس)
EPLAMID 6 NC L K B4 PA6 پلی آمید 6 ، ساده ، کامپاند شده هسته دار  با افزودنی روان کننده داخلی
EPLAMID 6 NC L K B4.0 PA6 پلی آمید 6 ، ساده ، کامپاند شده هسته دار با افزودنی روان کننده خارجی
EPLAMID 6 NC 31 PA6 پلی آمید 6 ، ساده کامپاند نشده (چیپس)
EPLAMID 6 NC L 31 PA6 پلی آمید 6 ، ساده ، کامپاند شده با افزودنی روان کننده
EPLAMID 6 NC 35 PA6 پلی آمید 6 ، ساده  اکستروژن گرید
EPLAMID 6 NC L 35 PA6 پلی آمید 6 ، ساده ، اکستروژن کامپاند شده با افزودنی روان کننده داخلی
EPLAMID 6 NC LN 35 PA6 پلی آمید 6 ، ساده اکستروژن گرید کامپاند شده
EPLAMID 6 NC HV L 4.0 PA6 هسته دار  با افزودنی روان کننده داخلی
EPLAMID 6 NC HV EXL 40 PA6 پلی آمید 6 ، ساده ، اکستروژن کامپاند شده با افزودنی روان کننده داخلی ، با ویسکوزیته بالا
EPLAMID 6 NC HV LN 4.0 PA6 پلی آمید 6 ، ساده ، کامپاند شده با افزودنی روان کننده  بسیار بالا ، با ویسکوزیته بالا
EPLAMID 6 GFR 5 NC Q1A501 PA6-GF5 پلی آمید 6 ، ساده اکستروژن گرید کامپاند شده هسته دار، با افزودنی روان کننده داخلی ، با ویسکوزیته بالا
EPLAMID 6 GFR 10 NC Q1B001 PA6-GF10 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 5٪   الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 15 BK Q1B503 PA6-GF15 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 10٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 15 NC Q1B501 PA6-GF15 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 15٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 GFR 20 NC Q1C001 PA6-GF20 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 15٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 25 NC Q1C501 PA6-GF25 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 30 BK Q2D002 PA6-GF30 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 25٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 30 NC Q1D002 PA6-GF30 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت مداوم ، مشکی
EPLAMID 6 GFR 30 NC ST Q1D001 PA6-GF30 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 33 NC Q1D301 PA6-GF33 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 33٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 35 BK Q2D502 PA6-GF35 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 35٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت مداوم ، مشکی
EPLAMID 6 GFR 35 NC Q1D501 PA6-GF35 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 35٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 40 NC Q1E001 PA6-GF40 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 40٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 45 NC Q1E501 PA6-GF45 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 45٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 50 BK Q1F003 PA6-GF50 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 GFR 50 NC Q1F001 PA6-GF50 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFS 60 HS BK Q2G001 PA6-GF60 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 60٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFR 65 BK Q1G502 PA6-GF65 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 65٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 CBR 15 NC Q1B501 PA6-GB15 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 15٪ دانه های شیشه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 CBR 30 NC Q1D001 PA6-GB30 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ دانه های شیشه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 CBR 40 NC Q1E001 PA6-GB40 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 40٪ دانه های شیشه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFC 25 BK Q1B2B301 PA6-(GB+GF)25 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 25٪ دانه ها و الیاف شیشه ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 GFC 30 NC Q1B0C001 PA6-(GB+GF)30 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ دانه ها و الیاف شیشه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFC 30 NC Q1C0B001 PA6-(GB+GF)30 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ دانه ها و الیاف شیشه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFI 15 NC Q1B5A801 PA6-I-GF15 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 15٪ الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 GFI 25 BK Q1C5B001 PA6-I-GF25 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 25٪ الیاف شیشه  ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 GFI 30 NC Q1D0A501 PA6-I-GF30 پلی آمید 6 ، 30 % شیشه تقویت شده ، سفت ، گرم شده تثبیت شده است
EPLAMID 6 GFI 30 NC Q1D0B001 PA6-I-GF30 پلی آمید 6 ، 30 % شیشه تقویت شده ، سفت ، گرم شده تثبیت شده است
EPLAMID 6 CBI 15 BK Q1A8A8A901 PA6-I-GB15 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 15٪ دانه های شیشه ، ضد ضربه ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 GFU 30 UVH BK Q1D001 PA6-GF30 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به نور UV ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 GFU 50 UVH BK Q1F001 PA6-GF50 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه  ، مقاوم به نور UV ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 CFR 10 BK Q1B001 PA6-CF10 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 10٪ الیاف کربن  ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 CFR 30 BK Q1D001 PA6-CF30 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ الیاف کربن  ، مقاوم به حرارت ، مشکی
EPLAMID 6 GFM 25 NC Q1B0B501 PA6-(MD+GF)25 پلی آمید 6 ، تقویت شده با 25٪ الیاف شیشه و پودر معدنی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 IMP NC Q1A501 PA6-I پلی آمید 6 ، کامپاند ضد ضربه ضعیف ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 IMP NC Q1A801 PA6-I پلی آمید 6 ، کامپاند ضد ضربه ضعیف ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 IMP NC Q1B001 PA6-I پلی آمید 6 ، کامپاند ضد ضربه متوسط ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 IMP NC Q1B501 PA6-I پلی آمید 6 ، کامپاند ضد ضربه متوسط ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 IMP NC Q1B801 PA6-I پلی آمید 6 ، کامپاند ضد ضربه قوی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 IMP NC Q1C201 PA6-I پلی آمید 6 ، کامپاند ضد ضربه قوی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 IMP NC Q1D001 PA6-I پلی آمید 6 ، کامپاند ضد ضربه قوی ، مقاوم به حرارت
EPLAMID 6 FV0 NC Q1C001 PA6 FR(17) پلی آمید 6 ، کامپاند ضد شعله هالوژنه V0
EPLAMID 6 FX0 NC Q1B301 PA6 FR(30) پلی آمید 6 ، کامپاند ضد شعله بدون هالوژن V0
EPLAMID 6 GV0 20 NC Q1C0C001 PA6-GF20 FR(17) پلی آمید 6 ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
EPLAMID 6 GV0 30 NC Q1D0C002 PA6-GF30 FR(17) پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
EPLAMID 6 GX0 30 NC Q1D0B801 PA6-GF30 FR(40) پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله بدون هالوژن و فسفر V0
EPLAMID 6 GX0 30 XCM NC Q1D0C201 PA6-GF30 FR(40) پلی آمید 6 ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله بدون هالوژن و فسفر V0
EPLAMID 6 GX2 20 NC Q1C0B201 PA6-GF30 FR(30) پلی آمید 6 ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله بدون هالوژن و فسفر V0
نام محصولات دسته بندی توضیحات