محصولات

نام محصولات دسته بندی توضیحات
EPIMIX PET GFR 30 NC Q1D001 PET-GF30 پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه
EPIMIX PET GFR 35 NC Q1D501 PET-GF35 پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 35٪ الیاف شیشه
EPIMIX PET GFR 50 BK Q1F001 PET-GF50 پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه
EPIMIX PET GV0 30 NC Q1D0B301 PET-GF30 FR(17) پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
EPIMIX PET GV0 30 NC Q1D0B501 PET-GF30 FR(17) پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
نام محصولات دسته بندی توضیحات