محصولات

نام محصولات دسته بندی توضیحات
EPIMIX PBT-PET GFR 15 BK Q1B501 PBT+PET-GF15 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 15٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPIMIX PBT-PET GFR 15 NC Q1B501 PBT+PET-GF15 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 15٪ الیاف شیشه
EPIMIX PBT-PET GFR 20 BK Q1C001 PBT+PET-GF20 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPIMIX PBT-PET GFR 30 BK Q1D0D1 PBT+PET-GF30 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPIMIX PBT-PET GFR 30 BK Q1D001 PBT+PET-GF30 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPIMIX PBT-PET GFR 30 BK Q1D002 PBT+PET-GF30 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPIMIX PBT-PET GFR 30 BK Q1D003 PBT+PET-GF30 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPIMIX PBT-PET GFR 30 NC Q1D001 PBT+PET-GF30 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه
EPIMIX PBT-PET GFR 50 BK Q1F001 PBT+PET-GF50 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه ، مشکی
EPIMIX PBT-PET GFR 50 NC Q1F001 PBT+PET-GF50 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه
EPIMIX PBT-PET GFU 50 UVM BK Q1F001 PBT+PET-GF50 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 50٪ الیاف شیشه ، مقاوم به نور UV
EPIMIX PBT-PET GV0 30 NC Q1D0B001 PBT+PET پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه ، ضد شعله هالوژنه V0
EPIMIX PET-PBT GFM 40 BK Q1D0B001 PBT+PET-(MD+GF)40 پلی بوتیلن و پلی اتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 40٪ الیاف شیشه  و پودر معدنی ، مشکی
نام محصولات دسته بندی توضیحات