محصولات

نام محصولات دسته بندی توضیحات
EPIMIX PBT NC 08 PBT پلی بوتیلن ترفتالات ساده کامپاند نشده
EPIMIX PBT NC 10 PBT پلی بوتیلن ترفتالات ساده کامپاند نشده
EPIMIX PBT FW NC Q101 PBT پلی بوتیلن ترفتالات ساده کامپاند نشده گرید غذایی
EPIMIX PBT GFR 10 NC Q1B001 PBT-GF10 پلی بوتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 10٪ الیاف شیشه
EPIMIX PBT GFR 15 NC Q1B501 PBT-GF15 پلی بوتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 15٪ الیاف شیشه
EPIMIX PBT GFR 20 NC Q1C001 PBT-GF20 پلی بوتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 20٪ الیاف شیشه
EPIMIX PBT GFR 30 NC Q1D0A301 PBT-GF30 پلی بوتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه
EPIMIX PBT CBR 20 NC Q1C001 PBT-GB20 پلی بوتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 20٪ دانه های  شیشه
EPIMIX PBT IMP NC Q1A501 PBT-I پلی بوتیلن ترفتالات ، ضد ضربه
EPIMIX PBT IMP NC Q1C001 PBT-I پلی بوتیلن ترفتالات ، ضد ضربه
EPIMIX PBT IMP NC Q1C201 PBT-I پلی بوتیلن ترفتالات ، ضد ضربه
EPIMIX PBT GFI 10 NC Q1B0A501 PBT-I-GF10 پلی بوتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 10٪ الیاف شیشه ، ضد ضربه
EPIMIX PBT FV0 NC Q1B501 PBT FR(17) پلی بوتیلن ترفتالات ، ساده ، ضد شعله هالوژنه V0
EPIMIX PBT FX0 NC Q1C001 PBT FR(30) پلی بوتیلن ترفتالات ، ساده ، ضد شعله بدون هالوژن V0
EPIMIX PBT FX2 NC Q1C001 PBT FR(30) پلی بوتیلن ترفتالات ، ساده ، ضد شعله بدون هالوژن V2
EPIMIX PBT GV0 15 NC Q1B5A901 PBT-GF15 FR(17) پلی بوتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 15٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
EPIMIX PBT GV0 30 NC Q1D0B001 PBT-GF30 FR(17) پلی بوتیلن ترفتالات ، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه  ، ضد شعله هالوژنه V0
نام محصولات دسته بندی توضیحات